سيري در دروس

فيلتر کردن

نتايج پيدا شده: 2

دسترسي :   //     //   : تطابق:
تحليل معادلات ساختاري و AMOS تحليل معادلات ساختاري و AMOS
دسته: مهارت های پژوهشی
استاد: مهدي اكبرزاده
دسترسي: خصوصي
 توضيح: اين درس براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري رشته هاي مختلف دانشكده بهداشت تعريف ش... 
ميانبرها:
روش تحقيق مقدماتي روش تحقيق مقدماتي
دسته: مهارت های پژوهشی
استاد: مجید براتی
دسترسي: خصوصي
 توضيح: اين درس مختص كاركنان واحدهاي بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي همدان مي باشد 
ميانبرها: